Website Privacy Policy Polityka Prywatności Strony Internetowej

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.european-games.org jest Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o.; adres siedziby i adres miejsca wykonywania działalności oraz adres dla doręczeń: ul. Życzkowskiego 20 , 31-864 Kraków, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000947256, NIP: 6762610220, REGON: 521030271, adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: [email protected], będąca jednocześnie usługodawcą, zwana dalej Administratorem.
1.2 Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1 CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.ie2023.pl w przypadku:
a. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
b. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
2.2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
a. imię i nazwisko,
b. nazwa redakcji,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu,
2.3 OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone
wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi
lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
2.4 Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje,
w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP
dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
operacyjnego.
2.5 Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje
o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,
podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie
funkcjonalności tych usług.
2.6 Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
2.7 Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania,
o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją
profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej
decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
2.8 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
3.1 Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane
są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają
poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania
(administratorzy).
3.2 Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
4.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
4.2 Podstawy prawne żądania użytkownika:
a. Dostęp do danych – art. 15 RODO
b. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
d. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f. Sprzeciw – art. 21 RODO
g. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
4.3 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 4.1 można wysłać stosowną wiadomość
e-mail na adres: [email protected].
4.4 W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca,
spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie
miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
przyczynach.
4.5 W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5 PLIKI “COOKIES”
5.1 Strona Administratora używa plików „cookies”.
5.2 Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin strony internetowej.
5.3 W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez
czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika.
5.4 Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania
ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został
przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej.
Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do
opracowania statystyk korzystania ze strony.
5.5 Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2 Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA AKREDYTACJI

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Życzkowskiego, 31-864 Kraków, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000947256, REGON: 521030271, NIP: 676 261 02 20, adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu akredytacji oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z akredytacji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) do pkt d) RODO.
 3. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania akredytacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z akredytacją, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do uzyskania akredytacji.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

– przenoszenia swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,                      tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora danych bądź adres e-mailowy [email protected]

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA AKREDYTACJI

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Życzkowskiego, 31-864 Kraków, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000947256, REGON: 521030271, NIP: 676 261 02 20, adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu akredytacji oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z akredytacji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) do pkt d) RODO.
 3. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania akredytacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z akredytacją, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do uzyskania akredytacji.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  – żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  – przenoszenia swoich danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora danych bądź adres e-mailowy [email protected]

Partners

Gospodarze i Partnerzy Instytucjonalni

Sponsor Generalny

Partner Główny

Sponsor

Partnerzy Medialni

Partnerzy

Miasta i regiony Partnerskie