Texto alternativo para invidentes

Weź udział w konkursie na naszym Facebooku!

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem „Wygraj bilety na Igrzyska Europejskie 2023!”, zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród jest spółka Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

3. Konkurs jest organizowany w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023, które odbędą się między 21 czerwca a 2 lipca 2023.

4. Regulamin stanowi podstawę̨ organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

5. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

§ 2 Warunki udziału w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie są bilety uprawniające do uczestnictwa w charakterze widza podczas Ceremonii Zamknięcia w dniu 02.07.2023

2. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich uczestników serwisu Facebook zainteresowanych udziałem w konkursie, zwanych dalej „Uczestnikami”.

3. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby spokrewnione z pracownikami Organizatora Konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Oznacza to, że autorom nie przysługuje żadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie projektów.

5. Uczestnik wraz z jego przystąpieniem do Konkursu oświadcza, że zapoznał się̨ z udostępnionymi zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie oraz że je akceptuje.

6. W Konkursie można brać́ udział wyłącznie osobiście, zgłaszając chęć do jego udziału poprzez umieszczenie komentarza pod postem dedykowanym konkursowi. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń́ konkursowych w imieniu osób trzecich.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 lipca 2023 r. o godz. 9:30, i kończy się dnia 2 lipca 2023 r. o godzinie 15:00.

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 lipca 2022 r. do godz. 16:00 na stronie Igrzysk Europejskich 2023 w serwisie Facebook.

3. Informacje na temat Konkursu będę publikowane na stronie Igrzysk Europejskich 2023 w serwisie Facebook.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest utworzenia komentarza w serwisie Facebook odpowiadającego na pytanie Organizatora Konkursu „Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z #IgrzyskaEuropejskie2023?”, udostępnienie posta konkursowego w serwisie Facebook.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

1. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania zwycięzcy oraz wydawania nagród, sprawować́ będzie pięcioosobowa Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród Uczestników, którzy spełniają̨ wszystkie warunki określone w Regulaminie.

3. Komisja wybierze pięć najlepszych zgłoszeń spośród wszystkich nadesłanych i nagrodzi ich autorów.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com ani przez Facebook Inc.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia zwycięskiego komentarza.

6. Organizator zawiadomi zwycięzcę o sposobie odebrania nagrody w wiadomości prywatnej serwisu Facebook. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy do godz. 17:00 w dniu 02.07.2023 r., będzie to skutkowało przepadkiem nagrody na rzecz Organizatora.

§ 5 Nagrody

1. Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę – zestaw dwóch biletów uprawniające do udziału w Ceremonii Zamknięcia Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 w dniu 02.07.2023 r.

2. Warunkiem wydania nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej jestpoinformowanie w wiadomości prywatnej o adresie e-mail, na który przesłany będzie bilet w formie elektronicznej..

3. Nagrody konkursowe zostaną̨ wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotowce i bez możliwości przeniesienia nagrody na inną osobę̨. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6 Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem danych osobowych spółka Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dane kontaktowe: …, e-mail: …, tel. …

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: ….

3. Dane będą̨ przetwarzane w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu oraz w celu przekazania nagród do zwycięzców, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełniania obowiązków podatkowych oraz archiwizacyjnych ciążących na administratorze.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przechowywane przez Organizatora do czasu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, natomiast dane osobowe zwycięzcy będą̨ przechowywane co najmniej do momentu potwierdzenia przez zwycięzcę Konkursu otrzymania nagrody, a po tym czasie (o ile jest to niezbędne) przez okres wynikający z przepisów prawa,

5. Osoba, której dane dotyczą̨ ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Osoba, której dane dotyczą̨ ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe podane w Konkursie nie będą̨ poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.